Odznaka Szkoły eTwinning 2023!

Nasza szkoła znalazała się w zaszczytnym gronie szkół, którym przyznano odznakę eTwinning School Label 2023! W tym roku wyróżniono 4485 placówek edukacyjnych z całej Europy, w tym 78 polskich szkół. Placówki wyróżnione Odznaką Szkoły eTwinning stanowią doskonały przykład korzyści płynących z udziału w eTwinningu dla całej szkoły. Aktywnie wdrażają i promują wartości i metody pedagogiczne eTwinningu, stanowią punkt odniesienia dla lokalnej społeczności i są wzorem do naśladowania dla innych szkół.

Czym jest Odznaka Szkoły eTwinning?

Szkoły eTwinning uwzględniają wartości promowane przez eTwinning w polityce szkoły, stosowanych w niej praktykach i w możliwościach rozwoju zawodowego, przy wsparciu kadry kierowniczej szkoły. Poprzez Odznakę Szkoły eTwinning, eTwinning uznaje i docenia udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale również całej szkoły wyróżniającej się dzięki wspólnej pracy zespołów nauczycielskich i kadry kierowniczej. Nagrodzone Odznaką szkoły są gotowe i chętne do obrania ścieżki rozwoju dzięki działaniom opracowanym w sposób umożliwiający ich obiektywną ocenę.

 

Misja Szkół eTwinning jest kompasem, którym kierują się wszystkie Szkoły eTwinning. W Misji szczególny nacisk położono na następujące elementy:

  • Współdzielone przywództwo
  • Współpraca i praca zespołowa
  • Umożliwianie uczniom działania
  • Włączanie i innowacyjność
  • Zapewnienie wzoru do naśladowania dla innych szkół.

W jaki sposób szkoła może uzyskać Odznakę Szkoły eTwinning?

Proces przyznawania Odznaki Szkoły eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

eTwinning dokonuje wstępnej selekcji, w której uczestniczą wszystkie szkoły, które:

  • są zarejestrowane w eTwinningu od ponad dwóch lat;
  • zatrudniają przynajmniej trzech nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, korzystających z oferty rozwoju zawodowego lub uczestniczących w innych działaniach eTwinningu w ciągu dwóch poprzedzających lat;
  • w ciągu dwóch lat poprzedzających datę zgłoszenia uczestniczyły w przynajmniej jednym europejskim projekcie eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości.

Etap drugi

  • Zgłaszający muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym opisują metody projektowania, wprowadzania i planowania działań związanych z Misją Szkoły eTwinning; opis należy udokumentować.
  • Krajowe Biuro eTwinning dokonuje oceny każdego zgłoszenia, analizując zarówno opis, jak i załączone dowody, a także oceniając prowadzone w szkole działania i jej potencjał.

Nasza szkoła spełniła wymagane kryteria. W eTwinning jesteśmy już trzeci rok. W zespole nauczycieli, którzy najaktywniej działają w eTwinning mamy autorów projektów miedzynarodowych i polskich, odznaczonych odznaką EOJ - czyli Europejską Odznaką Jakosći, która przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. Nasz pierwszy autorski projekt otrzymał odznakę eTwinning Prize 2022, kóra przyznawana jest najlepszym międzynarodowym projektom. Te wszystkie działania powodują, że eTwinning staje się atrakcyjny dla pozostałych nauczycieli w naszej szkole, kórzy dołączają do zespołu eTwinnersów widząc korzyści wynikające z realizacji międzynarodowych projektów.