Specjaliści - liceum

Gabinet pedagogów i psychologa

Na terenie szkoły uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą pedagodzy i psycholog.

  • pedagog Małgorzata Banasiak: opieka nad klasami I, IIa, IIb, IV
  • pedagog Anna Sacharczuk: opieka nad klasami IIc, IId, III
  • psycholog Marta Frankiewicz: opieka nad klasami I, II, III, IV
  • pedagog Anna Zalewska

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie 22 277-15-15.

Opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje:
psycholog  Katarzyna Seliga
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr nr 24 Al. Rzeczypospolitej 14
tel.: (22) 858 20 29, (22) 651 72 49, www.poradniawilanow.pl 

Główne obszary działań specjalistów

  • integracja zespołów klasowych,
  • organizowanie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, w tym warsztatów z zakresu autoprezentacji, technik uczenia się, zarządzania czasem, technik radzenia sobie ze stresem,
  • działania interwencyjne, kryzysowe i mediacyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • indywidualna praca z uczniami zdolnymi, z problemami edukacyjnymi czy wychowawczymi,
  • udzielanie wsparcia w wyborze przez uczniów kierunków kształcenia i zawodu,
  • organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.