Geografia - klasa 4 - poziom rozszerzony

Dział II Problemy środowiskowe współczesnego świata

1. Geozagrożenia

 • wyjaśnia, czym jest geozagrożenie oraz wymienia przykłady geozagrożeń;
 • przedstawia podział geozagrożeń ze względu na przyczynę (geologiczne, hydrologiczne, klimatyczne i meteorologiczne, biologiczne, inne); 
 • wskazuje główne regiony występowania geozagrożeń;
 • przedstawia narzędzia umożliwiające skuteczne prognozowanie zasięgu katastrof;
 • wyjaśnia, na czym polega teledetekcja geozagrożeń;
 • wymienia sposoby ostrzegania przed klęskami żywiołowymi w różnych krajach.

 
2. Geozagrożenia meteorologiczne    

 • wyjaśnia, czym są geozagrożenia meteorologiczne i geozagrożenia klimatyczne;
 • podaje przykłady zagrożeń meteorologicznych i klimatycznych;
 • charakteryzuje zagrożenia meteorologiczne: sztormy, cyklony tropikalne i trąby powietrzne;
 • wymienia skutki zagrożeń meteorologicznych;
 • przedstawia inne zagrożenia meteorologiczne;
 • proponuje działania ograniczające skutki zagrożeń meteorologicznych.

 
3. Zmiany klimatu na Ziemi

 • wymienia czynniki naturalne wpływające na zmiany klimatu na Ziemi;
 • wyjaśnia różnicę między efektem cieplarnianym a globalnym ociepleniem;
 • omawia przyczyny współczesnego globalnego ocieplenia;
 • omawia antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych na świecie;
 • omawia wpływ dodatnich sprzężeń zwrotnych na tempo globalnego ocieplenia na podstawie wykresu;
 • przedstawia wpływ wylesienia na zmiany klimatu;
 • wymienia globalne skutki zmian klimatu;
 • przedstawia sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 
4. Zagrożenia geologiczne

 • wymienia zagrożenia geologiczne;
 • omawia przyczyny trzęsień ziemi i erupcji wulkanów oraz powstawania tsunami i lejów krasowych;
 • charakteryzuje zagrożenia wynikające ze zjawisk i procesów geologicznych;
 • omawia skutki zagrożeń geologicznych;
 • opisuje działania ograniczające skutki zagrożeń geologicznych.

 
5. Erozja gleb i pustynnienie

 • przedstawia naturalne i antropogeniczne przyczyny erozji gleb;
 • przedstawia konsekwencje erozji i degradacji gleb na świecie;
 • wyjaśnia pojęcie pustynnienia;
 • wskazuje na mapie pustynie i obszary zagrożone pustynnieniem;
 • podaje przyczyny pustynnienia;
 • prezentuje skutki pustynnienia na wybranych przykładach;
 • proponuje sposoby zapobiegania intensywnej erozji gleb i pustynnieniu.

 
6. Deficyt wody na świecie

 • omawia zasoby wodne na Ziemi;
 • omawia przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny ograniczonych zasobów wodnych na Ziemi;
 • wskazuje obszary nadmiarów i niedoborów zasobów wodnych;
 • wyjaśnia, czym jest ślad wodny;
 • ocenia skalę niedoboru wody w przyszłości;
 • prezentuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą.

 
7. Bioróżnorodność i georóżnorodność na Ziemi

 • wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność;
 • omawia znaczenie bioróżnorodności dla środowiska przyrodniczego;
 • podaje przyczyny zmniejszania się bioróżnorodności;
 • przedstawia działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

 
 

Opracowano na podstawie: Rozkład materiału i plan dydaktyczny: OBLICZA GEOGRAFII 4, zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era