Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do odziału dwujęzycznego w szkole podstawowej, zasadami przyjęć do klasy pierwszej sportowej oraz opisem próby sprawnościowej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej.
 

Mapa - obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

 

W załączonym pliku znajduje się instrukcja do wyszukiwarki obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Informacja dla rodziców - rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020 - WYKAZ OSÓB UDZIELAJĄCYCH INFORMACJI

Plan organizacji klas VII dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram działań kandydata w elektronicznej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2019/2020

Zasady przyjęć do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic:

 

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - ADRES

Elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych - adres

 

 

PLANY ORGANIZACJI ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH W KLASACH I, IV I VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W WARSZAWIE

Plany organizacji oddziałów sportowych w klasach I, IV i VII szkół podstawowych

 

Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej

W środę, 6 marca o godzinie 17.00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie informacyjne dotyczące klasy IV sportowej. Wszystkich zainteresowanych zapraszmy do sali 68 na II piętrze. 

Termin testów sprawnościowych do klasy IV sportowej: 20 marca 2019 r. godzina 16.00.

Do pobrania:

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW Z ODROCZONYM OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM

Informacje dotyczące kandydatów z odroczonym obowiązkiem szkolnym

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

 

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
  • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
  • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
  • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

UWAGA!

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 20 do 25 lutego 2019 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do dnia 25 lutego (w godzinach pracy szkoły).

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

Termin próby sprawnościowej do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym: próba odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. 

Opis próby sprawnościowej

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ

1. Bieg wahadłowy 4x10 m

Sposób wykonania. Ćwiczący staje w pozycji wykrocznej (start wysoki) przed linią początkową oczekując na sygnał startu. Po sygnale rozpoczyna bieg do drugiej linii, podnosi jeden woreczków i biegnie z nim z powrotem do linii startu. Tam kładzie woreczek , biegnie znów do przeciwległej linii, podnosi drugi woreczek który przenosi i kładzie tak jak poprzedni. Gdy któryś z woreczków zostanie przed liną ćwiczenie uznajemy za nieważne i powtarzamy. Wykonuje się dwie próby.

Wynik. Z dwóch wykonanych prób, notujemy krótszy czas biegu z dokładnością do 0,1 sekundy.

 

2.Skok w dal z miejsca

Sposób wykonywania. Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył , po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania róby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii

Wynik. Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z dwóch  wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.

 

3.Siad z leżenia

Sposób wykonywania. Badany kładzie się na plecach na twardym podłożu, uginając

w kolanach nogi pod kątem około 90 stopni i opierając się o podłoże podeszwami stóp rozsuniętych na około 20-30 cm. Ręce trzyma splecione na karku. Partner przyklęka przed leżącym  i przyciska jego stopy tak, aby całą podeszwą dotykały podłoża. Na sygnał „start” badany przechodzi z leżenia do siadu i dotyka łokciami kolan a następnie jak najszybciej powraca do leżenia na plecach dotykając grzbietami splecionych dłoni do podłoża. W kolejności bez zwłoki wykonuje następny siad i powraca do leżenia. Czynności te powtarza najszybciej jak potrafi w czasie 30 sekund. Za każdym razem plecy i splecione dłonie w pozycji leżenia muszą dotykać podłoża.

Wynik. Próbę wykonuje się jeden raz. Po komendzie „start” liczy się wykonywane w czasie 30 sekund „powroty do leżenia”. Np. 16 poprawnych siadów i powrotów do pozycji wyjściowej daje wynik 16.

 

4.Skłon dosiężny w staniu

Sposób wykonania. Ćwiczący staje bez obuwia na ławce, tak aby palce stóp znalazły się równo z krawędzią ławki. Stopy złączone, nogi proste w stawach kolanowych Z tej pozycji ćwiczący wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód tak, aby sięgnąć palcami jak najniżej. Taką pozycję maksymalnego skłonu należy utrzymać przez dwie sekundy. Próba jest nieważna, jeżeli w czasie skłonu nogi są ugięte w stawach kolanowych. Niedozwolone są także wszelkie gwałtowne ruchy w czasie skłonu. Wykonuje się dwa powtórzenia.

Wynik. Jeżeli ćwiczący w skłonie wykonanym ruchem ciągłym, sięgnie płaszczyzny na której stoi, otrzymuje wynik 0. Liczba centymetrów dosięgnięta poniżej poziomu płaszczyzny stania rejestrowana jest, jako dodatni wynik próby. Liczba centymetrów brakujących do poziomu stania oznacza ujemny wynik próby. Notuje się lepszy wynik z dwóch powtórzeń skłonu.

 

5.Bieg 50m

Sposób wykonania. Na komendę „na miejsca” ćwiczący staje nieruchomo przed linią

rozpoczęcia biegu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał wybiega i z największą prędkością przebywa wyznaczony dystans, który powinien być dłuższy niż 50 m, np. wynosić 55 m, ale wynik mierzymy w momencie przekroczenia linii 50 m Sygnałem do startu może być strzał z pistoletu startowego, sygnalizacja innego urządzenia startowego lub znak optyczny, dobrze widoczny dla mierzących czas.

Wynik. Miarą jest krótszy czas z dwóch biegów mierzonych z dokładnością do 0,1 s.

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu 

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych  

 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE:

·         OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

·         OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

·         DRUK: ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W OBWODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2019/2020

·    DRUK: Deklaracja woli zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020