Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2021/2022
 • Eric Truppa (klasa 3b) – przewodniczący 
 • Zofia Stankiewicz (klasa 1a) – skarbnik
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Krystian Iwaniuk - nauczyciel języka angielskiego
 • Rafał Pazura - nauczyciel matematyki
   
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej liceum.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Przedstawianie opinii i postulatów uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności wszkole.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym, współpraca z wolontariatem szkolnym.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorząduuczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Każdy lubi dostawać prezenty, w szczgólności gdy pojawiają się tacy Mikołaje ;)

 

Dzień bez plecaka - wszystko może się przydać


Kiermasz słodkości nabiera sensu, gdy możemy pomagać potrzebującym