Geografia - klasa 3 - poziom rozszerzony

Dział I Środowisko przyrodnicze Polski

Położenie i obszar Polski. Regiony fizycznogeograficzne (2 godz.)
•    podaje cechy położenia fizycznogeograficznego Polski
•    przedstawia charakterystyczne cechy położenia matematycznego Polski i odczytuje współrzędne geograficzne najdalej wysuniętych punktów na podstawie mapy
•    podaje cechy położenia geopolitycznego Polski
•    ocenia konsekwencje położenia fizycznogeograficznego, matematycznego i geopolitycznego Polski
•    opisuje granice Polski i wymienia jej sąsiadów
•    przedstawia obszary morskie wchodzące w skład terytorium Polski
•    przedstawia podział Polski na regiony fizycznogeograficzne na podstawie mapy tematycznej

Budowa geologiczna Polski (2 godz.)
•    przedstawia budowę geologiczną Polski na tle struktur geologicznych Europy
•    wymienia i opisuje jednostki tektoniczne występujące na obszarze Polski
•    omawia najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski na podstawie tabeli stratygraficznej

Surowce mineralne Polski
•    przedstawia podział surowców mineralnych
•    wyjaśnia uwarunkowania tworzenia się i występowania złóż mineralnych
•    wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce
•    wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski
•    omawia znaczenie gospodarcze głównych surowców mineralnych Polski

Ukształtowanie powierzchni Polski. Zlodowacenia (2 godz.)
•    podaje cechy ukształtowania powierzchni Polski 
•    analizuje krzywą hipsograficzną Polski
•    wymienia czynniki wpływające na ukształtowanie powierzchni Polski
•    charakteryzuje pasy rzeźby terenu i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej
•    omawia zlodowacenia na obszarze Polski oraz ich zasięgi
•    podaje różnice między krajobrazem staroglacjalnym a krajobrazem młodoglacjalnym
•    wymienia formy rzeźby polodowcowej i omawia ich rozmieszczenie na obszarze Polski na podstawie mapy tematycznej
•    omawia wpływ klimatu peryglacjalnego na rzeźbę Polski

Klimat Polski (2 godz.)
•    omawia cechy klimatu Polski na podstawie map klimatycznych i klimatogramów
•    wyjaśnia różnice między astronomicznymi, kalendarzowymi i klimatycznymi porami roku
•    charakteryzuje czynniki kształtujące klimat Polski
•    przedstawia wpływ mas powietrza na pogodę w Polsce
•    omawia zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, okresu wegetacyjnego i wiatrów w Polsce
•    ocenia gospodarcze konsekwencje długości trwania okresu wegetacyjnego w różnych regionach Polski
•    wyjaśnia mechanizm powstawania bryzy dziennej i bryzy nocnej

Zasoby wodne Polski. Sieć rzeczna
•    charakteryzuje zasoby wodne Polski
•    wskazuje obszary nadwyżek i niedoborów wody w Polsce
•    opisuje przyczyny niedoborów wody w Polsce
•    przedstawia cechy i zróżnicowanie sieci rzecznej Polski
•    podaje przyczyny powstawania powodzi w Polsce
•    wymienia rodzaje powodzi występujących w Polsce
•    omawia skutki powodzi oraz sposoby ograniczania negatywnych skutków powodzi

Jeziora w Polsce
•    opisuje rozmieszczenie jezior w Polsce
•    wskazuje na mapie najmniejsze i największe jeziora w Polsce
•    charakteryzuje główne typy genetyczne jezior Polski na wybranych przykładach
•    omawia znaczenie jezior w Polsce
•    przedstawia typy sztucznych zbiorników wodnych i podaje ich przykłady
•    wskazuje lokalizację największych sztucznych zbiorników w Polsce
•    omawia funkcje sztucznych zbiorników w Polsce

Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego
•    przedstawia cechy Morza Bałtyckiego na podstawie mapy tematycznej
•    charakteryzuje linię brzegową i typy wybrzeży Morza Bałtyckiego
•    omawia genezę Morza Bałtyckiego na podstawie map tematycznych
•    omawia zróżnicowanie zasolenia i temperatury powierzchniowej warstwy wód Bałtyku
•    opisuje florę i faunę Bałtyku
•    przedstawia i ocenia stan środowiska przyrodniczego wód Bałtyku
•    omawia formy ochrony Morza Bałtyckiego


Dział II. Związki między elementami środowiska

Zróżnicowanie środowiska Tatr (2 godz.)
•    opisuje położenie i obszar Tatr
•    przedstawia podział Tatr
•    omawia budowę geologiczną Tatr
•    omawia wpływ procesów zewnętrznych na rzeźbę Tatr
•    charakteryzuje formy rzeźby wysokogórskiej
•    przedstawia formy krasu powierzchniowego i podziemnego w Tatrach
•    opisuje wody powierzchniowe w Tatrach
•    omawia czynniki wpływające na odrębność klimatyczną Tatr
•    charakteryzuje piętra klimatyczno-roślinne w Tatrach
•    opisuje świat zwierząt w Tatrach
•    charakteryzuje działalność człowieka w Tatrach
•    porównuje środowisko Tatr Wysokich ze środowiskiem Tatr Zachodnich

Charakterystyka środowiska Sudetów, Bieszczad i Gór Świętokrzyskich
•    podaje cechy krajobrazu gór średnich i niskich
•    omawia budowę geologiczną Bieszczad jako przykładu gór fałdowych
•    omawia florę i faunę Bieszczad
•    charakteryzuje wody powierzchniowe Bieszczad
•    omawia budowę geologiczną Sudetów jako przykładu gór zrębowych
•    wymienia cechy klimatu górskiego w Sudetach
•    podaje charakterystyczne cechy sieci rzecznej w Sudetach
•    przedstawia podział Sudetów
•    charakteryzuje krajobraz gór niskich
•    omawia cechy środowiska geograficznego Gór Świętokrzyskich

Wpływ budowy geologicznej na środowisko wyżyn
•    opisuje położenie i obszar pasa wyżyn
•    omawia dzieje geologiczne wyżyn
•    opisuje środowisko przyrodnicze Wyżyny Śląskiej
•    omawia rzeźbę krasową Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
•    charakteryzuje najważniejsze cechy środowiska Niecki Nidziańskiej
•    charakteryzuje cechy rzeźby Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
•    wykazuje związki i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego wyżyn
•    omawia wpływ czynników przyrodniczych na działalność gospodarczą człowieka w pasie wyżyn

Wpływ zlodowaceń na środowisko nizin
•    opisuje położenie i podział nizin
•    przedstawia utwory powierzchniowe i rzeźbę nizin
•    charakteryzuje cechy środowiska przyrodniczego nizin
•    omawia wpływ budowy geologicznej nizin na występowanie surowców mineralnych i wód głębinowych 
•    omawia cechy wód powierzchniowych nizin
•    charakteryzuje zróżnicowanie klimatyczne nizin
•    omawia użytkowanie terenu w pasie nizin i występującą tam roślinność 
•    podaje główne cechy krajobrazu nizin na przykładzie Niziny Śląskiej

Wpływ zlodowaceń na środowisko pojezierzy
•    omawia granice i podział pojezierzy 
•    przedstawia cechy środowiska przyrodniczego pojezierzy
•    omawia zlodowacenia na obszarze pojezierzy
•    omawia wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy
•    opisuje formy rzeźby młodoglacjalnej pasa pojezierzy
•    omawia cechy wód powierzchniowych pasa pojezierzy
•    omawia najważniejsze cechy klimatu pasa pojezierzy
•    omawia gleby i roślinność pasa pojezierzy
•    charakteryzuje użytkowanie terenu na pojezierzach

Zróżnicowanie rzeźby pobrzeży Bałtyku
•    omawia przebieg granic pasa pobrzeży
•    prezentuje zróżnicowanie krajobrazowe pobrzeży 
•    omawia podział pobrzeży i zróżnicowanie rzeźby tego pasa
•    opisuje przebieg linii brzegowej 
•    wymienia charakterystyczne cechy wybrzeży niskich i wybrzeży wysokich
•    omawia powstawanie mierzei i klifu
•    opisuje wpływ Bałtyku na klimat pobrzeży
•    opisuje etapy powstawania delty Wisły na obszarze Żuław Wiślanych
•    omawia wody powierzchniowe pasa pobrzeży
•    omawia wpływ środowiska przyrodniczego na gospodarowanie w pasie pobrzeży

Dział III. Krajobrazy Polski

Zróżnicowanie krajobrazów
•    wyjaśnia pojęcie krajobrazu
•    wymienia elementy krajobrazu
•    podaje czynniki wpływające na wygląd krajobrazu
•    wyjaśnia, czym są krajobrazy przyrodnicze i krajobrazy kulturowe
•    podaje przykłady krajobrazów wyróżnionych ze względu na stopień przekształcenia środowiska
•    porównuje krajobrazy przyrodnicze z krajobrazami kulturowymi
•    omawia cechy krajobrazu harmonijnego
•    przedstawia podział krajobrazów ze względu na rzeźbę terenu
•    charakteryzuje funkcje krajobrazów
•    przedstawia zagrożenia krajobrazów oraz działania człowieka na rzecz ich ochrony

Krajobrazy przyrodnicze
•    wyjaśnia, czym są krajobrazy przyrodnicze 
•    wymienia typy krajobrazów przyrodniczych występujące w Polsce (krajobrazy wód powierzchniowych, krajobrazy bagienno-łąkowe, krajobrazy leśne, krajobrazy murawowe, krajobrazy górskie występujące ponad górną granicą lasów) i podaje ich cechy
•    charakteryzuje wybrane typy i podtypy krajobrazów przyrodniczych

Krajobrazy kulturowe
•    wyjaśnia, czym są krajobrazy kulturowe
•    wymienia typy krajobrazów kulturowych i podaje ich charakterystyczne cechy
•    charakteryzuje wybrane krajobrazy kulturowe (krajobrazy wiejskie, krajobrazy podmiejskie i rezydencjalne, krajobrazy małomiasteczkowe, krajobrazy wielkomiejskie, krajobrazy przemysłowe, krajobrazy górnicze, krajobrazy komunikacyjne)
•    wymienia typy krajobrazów kulturowych występujące na Mazowszu

Promocja i ochrona walorów krajobrazów Polski
•    wyjaśnia pojęcie krajoznawstwa
•    przedstawia działania podejmowane w ramach promocji walorów krajobrazowych
•    wymienia organizacje krajoznawcze w Polsce i podaje ich główne cele
•    omawia system promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą na podstawie schematu
•    wymienia najważniejsze działania Polskiej Organizacji Turystycznej 
•    wyjaśnia, na czym polega ochrona walorów krajobrazowych i podaje przykłady działań podejmowanych w jej ramach

Dział IV. Ludność i urbanizacja w Polsce

Liczba ludności Polski i jej zmiany
•    opisuje zmiany liczby ludności Polski po II wojnie światowej
•    oblicza wskaźnik dynamiki zmian liczby ludności Polski
•    analizuje trójstopniowy podział administracyjny Polski na podstawie map
•    analizuje prognozy demograficzne dla Polski
•    przedstawia skutki depopulacji w Polsce
•    proponuje działania przeciwdziałające depopulacji w Polsce

Struktura demograficzna ludności Polski
•    podaje przyczyny zmian przyrostu naturalnego ludności Polski od II wojny światowej
•    oblicza współczynnik przyrostu naturalnego
•    omawia przestrzenne zróżnicowanie współczynnika przyrostu naturalnego w Polsce
•    analizuje zmiany współczynnika dzietności w Polsce i jego zróżnicowanie przestrzenne
•    przedstawia działania państwa podejmowane w ramach polityki prorodzinnej i ich wpływ na zachowania prokreacyjne Polaków
•    omawia strukturę ludności według wieku na podstawie wykresu
•    przedstawia przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika starości demograficznej
•    podaje przyczyny starzenia się polskiego społeczeństwa
•    analizuje strukturę ludności według płci 
•    przedstawia zróżnicowanie współczynnika feminizacji
•    oblicza współczynnik feminizacji
•    charakteryzuje strukturę ludności Polski według płci i wieku

Rozmieszczenie ludności w Polsce
•    omawia prawidłowości w rozmieszczeniu ludności w Polsce
•    oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia
•    wskazuje na mapie przedstawiającej gęstość zaludnienia w Polsce regiony silnie i słabo zaludnione 
•    analizuje wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na rozmieszczenie ludności w Polsce
•    wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce
•    omawia skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce

Migracje
•    omawia przyczyny migracji wewnętrznych w Polsce
•    omawia przyczyny migracji zagranicznych w Polsce
•    podaje kierunki najnowszej fali migracji zagranicznych Polaków
•    przedstawia główne motywy migracji Polaków na początku XXI w.
•    podaje główne kierunki współczesnych migracji Polaków i wielkość ruchów migracyjnych
•    analizuje przyrost rzeczywisty ludności Polski i jego składowe na podstawie wykresu
•    oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego
•    charakteryzuje rozmieszczenie Polonii na świecie

Zróżnicowanie etnograficzne ludności Polski
•    wyjaśnia różnice między mniejszością narodową a mniejszością etniczną
•    wymienia mniejszości narodowe w Polsce 
•    charakteryzuje mniejszości etniczne w Polsce
•    przedstawia przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych Polsce
•    charakteryzuje przyczyny zróżnicowania etnograficznego ludności Polski
•    wymienia wybrane regiony etnograficzne w Polsce
•    charakteryzuje wybrane grupy etnograficzne w Polsce
•    podaje przyczyny niewielkiego zróżnicowania narodowo-etnicznego ludności Polski

Rynek pracy w Polsce
•    wyróżnia ekonomiczne grupy wiekowe ludności (ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym);
•    wymienia mierniki poziomu aktywności zawodowej ludności Polski (współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia);
•    wyjaśnia pojęcie współczynnika aktywności zawodowej;
•    charakteryzuje zatrudnienie w głównych sektorach gospodarki;
•    omawia formy zatrudnienia w Polsce;
•    omawia czynniki kształtujące podaż pracy i popyt na pracę;
•    podaje przykłady przyczyn i skutków bezrobocia w Polsce;
•    analizuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w Polsce na podstawie mapy.

Zróżnicowanie poziomu życia ludności Polski
•    wymienia wskaźniki dotyczące oceny poziomu życia ludności;
•    porównuje poziom życia ludności w Polsce z poziomem życia w innych krajach;
•    wyjaśnia przyczyny ubóstwa w Polsce;
•    wymienia wskaźniki ubóstwa w Polsce;
•    opisuje działania władz państwa mające na celu przeciwdziałanie ubóstwu lub ograniczanie jego rozmiarów.

Preferencje wyborcze Polaków
•    wymienia organy władzy publicznej wybierane w demokratycznych wyborach w Polsce
•    wyjaśnia różnice między referendami ogólnokrajowymi a referendami lokalnymi
•    analizuje frekwencję wyborczą w Polsce na podstawie wykresu
•    omawia przestrzenne zróżnicowanie frekwencji wyborczej w Polsce na podstawie map
•    wymienia główne opcje polityczne w Polsce
•    wymienia przyczyny zróżnicowania przestrzennego preferencji wyborczych Polaków

Urbanizacja i miejska sieć osadnicza w Polsce
•    charakteryzuje rozwój miejskiej sieci osadniczej
•    określa wpływ przemian społeczno-gospodarczych na przebieg urbanizacji w Polsce
•    wyjaśnia, czym jest wskaźnik urbanizacji
•    wymienia najludniejsze miasta Polski na podstawie danych statystycznych i wskazuje te miasta na mapie
•    omawia funkcje polskich miast i podaje ich przykłady
•    charakteryzuje zespoły miejskie i podaje przykłady aglomeracji
•    wyjaśnia, czym są inteligentne miasta, i podaje ich przykłady

Życie w polskich miastach
•    opisuje czynniki warunkujące poziom życia w polskich miastach
•    podaje przyczyny gettoizacji przestrzeni miejskiej
•    omawia skutki gettoizacji przestrzeni miejskiej
•    przedstawia działania związane z rewitalizacją podupadłych dzielnic miast
•    omawia czynniki sprzyjające zmianie miejsca zamieszkania i te, które ją utrudniają

Osadnictwo wiejskie w Polsce
•    charakteryzuje wybrane typy genetyczne kształtów wsi w Polsce
•    określa przyczyny zmian w osadnictwie wiejskim w Polsce
•    przedstawia demograficzne i społeczne przemiany na obszarach wiejskich
•    opisuje funkcjonalne i przestrzenne przemiany na obszarach wiejskich
•    wymienia cechy strefy podmiejskiej
•    opisuje wady i zalety życia na wsi

Dział V. Gospodarka Polski

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce - 2 godz. lekc.

 • omawia rolę rolnictwa w polskiej gospodarce;
 • opisuje przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Polsce; 
 • wymienia i wskazuje na mapie obszary o najkorzystniejszych warunkach rozwoju rolnictwa w Polsce;
 • omawia pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce;
 • analizuje wpływ warunków przyrodniczych i czynników pozaprzyrodniczych na możliwości przemian strukturalnych w polskim rolnictwie.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce
•    wyjaśnia pojęcie rolnictwa ekologicznego
•    podaje cechy rolnictwa ekologicznego w Polsce
•    przedstawia pozytywne i negatywne skutki rozwoju rolnictwa ekologicznego
•    przedstawia rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce po przystąpieniu naszego kraju do UE
•    wskazuje cele certyfikacji żywności ekologicznej i nadzoru jej produkcji w Polsce
•    przedstawia i rozpoznaje oznakowanie żywności ekologicznej
•    wymienia cechy żywności ekologicznej

Przemiany przemysłu w Polsce
•    przedstawia rozwój i strukturę polskiego przemysłu do II wojny światowej
•    opisuje cechy socjalistycznej gospodarki
•    podaje przyczyny przemian strukturalnych w polskim przemyśle po 1989 r.
•    przedstawia charakter przemian strukturalnych w polskim przemyśle po 1989 r.
•    wyjaśnia skutki przemian strukturalnych w polskim przemyśle po 1989 r.
•    określa miejsce Polski w światowej produkcji przemysłowej na podstawie danych statystycznych
•    przedstawia perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce
•    ocenia wpływ przystąpienia Polski do UE na rozwój przemysłu w kraju

Przemysł zaawansowanych technologii w Polsce

Dolina Lotnicza - film (1:34) o przemyśle lotniczym na Podkarpaciu

•    wymienia i charakteryzuje czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce
•    przedstawia uwarunkowania rozwoju przemysłu high-tech w Polsce
•    przedstawia rozmieszczenie ośrodków przemysłu zaawansowanych technologii w Polsce
•    wymienia najważniejsze działy przemysłu high-tech w Polsce 
•    omawia znaczenie działalności badawczo-rozwojowej w rozwoju przemysłu high-tech
•    porównuje wydatki na działalność badawczo-rozwojową w Polsce z innymi krajami UE
•    omawia działalność parku naukowo-technologicznego na przykładzie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia 

Transport w Polsce
•    wymienia rodzaje transportu funkcjonujące w Polsce
•    opisuje rozwój transportu samochodowego w Polsce
•    opisuje zróżnicowanie gęstości dróg kołowych według województw oraz przebieg autostrad i dróg ekspresowych
•    omawia zróżnicowanie sieci kolejowej w Polsce
•    podaje przyczyny nierównomiernej gęstości sieci kolejowej
•    przedstawia lokalizację sieci tramwajowych oraz systemu metra w Polsce
•    omawia czynniki wpływające na rozwój transportu śródlądowego w Polsce
•    przedstawia perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce
•    wymienia główne polskie porty lotnicze
•    omawia transport przesyłowy w Polsce
•    wymienia i wskazuje na mapie główne węzły i terminale transportowe w Polsce oraz omawia ich znaczenie dla gospodarki kraju

Gospodarka morska Polski

Polska morska - trochę propagandowy, ale ciekawy film o gospodarce morskiej

•    wymienia rodzaje działalności gospodarczej zaliczane do gospodarki morskiej
•    omawia stan polskiej floty handlowej
•    przedstawia obroty ładunkowe w polskich portach morskich na podstawie danych statystycznych
•    wskazuje na mapie główne porty handlowe i pasażerskie na polskim wybrzeżu
•    wymienia grupy ładunkowe, w których przeładunku specjalizują się poszczególne porty morskie
•    ocenia szanse i zagrożenia rozwoju polskiej żeglugi promowej na Bałtyku
•    przedstawia przemiany zachodzące w polskim przemyśle stoczniowym
•    ocenia możliwości rozwoju przemysłu stoczniowego w Polsce
•    przedstawia stan i perspektywy rozwoju polskiego rybołówstwa
•    wskazuje na mapie główne porty rybackie na polskim wybrzeżu

Walory turystyczne Polski
•    przedstawia i ocenia walory przyrodnicze oraz walory kulturowe sprzyjające rozwojowi turystyki w Polsce
•    wymienia główne obszary turystyczne Polski 
•    analizuje stan infrastruktury turystycznej w Polsce
•    przedstawia polskie obiekty znajdujące się na Liście światowego dziedzictwa UNESCO
•    prezentuje wartości obiektów stanowiących dziedzictwo kulturowe Polski na przykładzie wybranego regionu lub szlaku turystycznego
•    projektuje trasę wycieczki uwzględniającą atrakcje turystyczne w wybranej miejscowości lub w wybranym regionie z wykorzystaniem mapy i odbiornika GPS

Dział VI. Stan środowiska i jego ochrona w Polsce 

Stan środowiska w Polsce
•    omawia stan środowiska przyrodniczego w Polsce i jego zmiany w XX i XXI w.
•    podaje przyczyny zmniejszania się emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce
•    wymienia rodzaje i przyczyny zanieczyszczeń powietrza
•    podaje przyczyny zanieczyszczeń wód
•    wskazuje różnice w składzie ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych
•    wymienia przyczyny degradacji gleb
•    wymienia rodzaje odpadów stanowiących zagrożenie dla środowiska
•    analizuje produkcję odpadów przemysłowych i komunalnych w Polsce  
•    zdobywa informacje dotyczące szkód w środowisku i zanieczyszczeń powierzchni ziemi w swoim regionie
•    dokonuje analizy stanu środowiska w Polsce i w swoim regionie oraz przedstawia wnioski z tej analizy na podstawie danych statystycznych i aplikacji GIS

Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce
•    wyjaśnia, dlaczego należy chronić środowisko przyrodnicze
•    prezentuje przykłady działań na rzecz ochrony przyrody podejmowane w Polsce
•    przedstawia formy ochrony przyrody w Polsce oraz ich rozmieszczenie
•    wymienia parki narodowe w Polsce i opisuje ich walory środowiskowe
•    opisuje rodzaje obszarów chronionych oraz indywidualne formy ochrony przyrody w Polsce
•    wymienia przykłady gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową
•    wyjaśnia, na czym polegają restytucja gatunków i reintrodukcja
•    przedstawia międzynarodowe formy ochrony przyrody
•    podaje przykłady działań na rzecz ochrony środowiska, które mogą być podejmowane przez każdego człowieka

Dział VII. Badania i obserwacje terenowe

Wpływ przedsiębiorstwa na najbliższe otoczenie
•    przygotowuje się do prowadzenia badań terenowych, wybiera zakład usługowy lub przedsiębiorstwo będące przedmiotem badań
•    zbiera informacje o przedsiębiorstwie lub zakładzie usługowym 
•    przygotowuje kwestionariusz wywiadu
•    przeprowadza wywiad z przedstawicielem przedsiębiorstwa na temat wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie
•    zbiera informacje do analizy wpływu przedsiębiorstwa na środowisko geograficzne
•    analizuje zebrane informacje
•    przedstawia wyniki analiz i ocenia wpływ badanego przedsiębiorstwa na rozwój gospodarczy najbliższego otoczenia

Ocena dostępności i jakości usług w najbliższej okolicy
•    przygotowuje się do prowadzenia badań terenowych, wybiera rodzaj usług, które będą oceniane pod kątem dostępności i jakości
•    dokonuje wyboru obszaru badań
•    zbiera informacje do analizy dostępności usług – wykorzystuje źródła internetowe, dane statystyczne, mapy oraz dane uzyskane podczas obserwacji w terenie 
•    przygotowuje kwestionariusz ankiety
•    opracowuje wyniki ankiety
•    przedstawia wyniki i wnioski z badań, dokonuje całościowej analizy zebranych informacji

Czynniki kształtujące poziom bezrobocia na lokalnym rynku pracy
•    dokonuje wyboru obszaru badań
•    zbiera dane statystyczne dotyczące bezrobocia na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem internetu (publikacje GUS i powiatowego urzędu pracy) oraz porównuje je z danymi statystycznymi dla województwa i całego kraju
•    zbiera informacje dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy podczas badań terenowych
•    analizuje zebrane informacje
•    przedstawia wyniki i wnioski z badań, identyfikuje czynniki kształtujące poziom bezrobocia w swoim regionie

Główne funkcje terenu wokół szkoły i ocena jego zagospodarowania
•    dokonuje obserwacji terenu wokół szkoły i rozpoznaje elementy krajobrazu, sporządza dokumentację fotograficzną oraz notatki
•    dokonuje analizy zagospodarowania terenu wokół szkoły i wyróżnia jego główne funkcje
•    sporządza plan zagospodarowania przestrzennego terenu wokół szkoły wraz z wyróżnionymi wcześniej funkcjami
•    przedstawia wnioski z badań

Struktura użytkowania gruntów w moim regionie
•    dokonuje wyboru przedmiotu badań
•    zbiera informacje do analizy struktury użytkowania gruntów rolnych lub gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
•    opisuje i analizuje strukturę użytkowania gruntów rolnych lub gruntów zabudowanych i zurbanizowanych na przykład na podstawie danych statystycznych z BDL
•    analizuje oraz wyjaśnia strukturę użytkowania gruntów rolnych lub gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
•    prezentuje zebrane dane i przedstawia wnioski

Zmiany układu przestrzennego i wyglądu zabudowy w mojej miejscowości
•    dokonuje wyboru obszaru badań i określa przedmiot badań
•    zbiera informacje do analizy z różnych źródeł informacji dostępnych w internecie
•    dokonuje analizy układu przestrzennego i zabudowy wybranego obszaru
•    formułuje wnioski i prezentuje wyniki analiz

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
•    określa cele rewitalizacji obszarów
•    zbiera informacje na temat pomyślnie przeprowadzonej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, np. zurbanizowanych lub poprzemysłowych
•    dokonuje wyboru obszaru wymagającego rewitalizacji
•    identyfikuje problemy występujące na wybranym obszarze
•    przedstawia propozycje działań rewitalizacyjnych na wybranym obszarze

Moja miejscowość – analiza SWOT
•    dokonuje wyboru obszaru badań
•    określa zakres analizy SWOT
•    zbiera informacje do analizy
•    przedstawia wyniki analizy SWOT dla wybranej miejscowości

Opracowano na podstawie: Rozkład materiału i plan dydaktyczny: OBLICZA GEOGRAFII 3, zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

Geografia - klasa 4 - poziom rozszerzony

Dział II Problemy środowiskowe współczesnego świata

1. Geozagrożenia

 • wyjaśnia, czym jest geozagrożenie oraz wymienia przykłady geozagrożeń;
 • przedstawia podział geozagrożeń ze względu na przyczynę (geologiczne, hydrologiczne, klimatyczne i meteorologiczne, biologiczne, inne); 
 • wskazuje główne regiony występowania geozagrożeń;
 • przedstawia narzędzia umożliwiające skuteczne prognozowanie zasięgu katastrof;
 • wyjaśnia, na czym polega teledetekcja geozagrożeń;
 • wymienia sposoby ostrzegania przed klęskami żywiołowymi w różnych krajach.

 
2. Geozagrożenia meteorologiczne    

 • wyjaśnia, czym są geozagrożenia meteorologiczne i geozagrożenia klimatyczne;
 • podaje przykłady zagrożeń meteorologicznych i klimatycznych;
 • charakteryzuje zagrożenia meteorologiczne: sztormy, cyklony tropikalne i trąby powietrzne;
 • wymienia skutki zagrożeń meteorologicznych;
 • przedstawia inne zagrożenia meteorologiczne;
 • proponuje działania ograniczające skutki zagrożeń meteorologicznych.

 
3. Zmiany klimatu na Ziemi

 • wymienia czynniki naturalne wpływające na zmiany klimatu na Ziemi;
 • wyjaśnia różnicę między efektem cieplarnianym a globalnym ociepleniem;
 • omawia przyczyny współczesnego globalnego ocieplenia;
 • omawia antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych na świecie;
 • omawia wpływ dodatnich sprzężeń zwrotnych na tempo globalnego ocieplenia na podstawie wykresu;
 • przedstawia wpływ wylesienia na zmiany klimatu;
 • wymienia globalne skutki zmian klimatu;
 • przedstawia sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 
4. Zagrożenia geologiczne

 • wymienia zagrożenia geologiczne;
 • omawia przyczyny trzęsień ziemi i erupcji wulkanów oraz powstawania tsunami i lejów krasowych;
 • charakteryzuje zagrożenia wynikające ze zjawisk i procesów geologicznych;
 • omawia skutki zagrożeń geologicznych;
 • opisuje działania ograniczające skutki zagrożeń geologicznych.

 
5. Erozja gleb i pustynnienie

 • przedstawia naturalne i antropogeniczne przyczyny erozji gleb;
 • przedstawia konsekwencje erozji i degradacji gleb na świecie;
 • wyjaśnia pojęcie pustynnienia;
 • wskazuje na mapie pustynie i obszary zagrożone pustynnieniem;
 • podaje przyczyny pustynnienia;
 • prezentuje skutki pustynnienia na wybranych przykładach;
 • proponuje sposoby zapobiegania intensywnej erozji gleb i pustynnieniu.

 
6. Deficyt wody na świecie

 • omawia zasoby wodne na Ziemi;
 • omawia przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny ograniczonych zasobów wodnych na Ziemi;
 • wskazuje obszary nadmiarów i niedoborów zasobów wodnych;
 • wyjaśnia, czym jest ślad wodny;
 • ocenia skalę niedoboru wody w przyszłości;
 • prezentuje działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą.

 
7. Bioróżnorodność i georóżnorodność na Ziemi

 • wyjaśnia, czym jest bioróżnorodność;
 • omawia znaczenie bioróżnorodności dla środowiska przyrodniczego;
 • podaje przyczyny zmniejszania się bioróżnorodności;
 • przedstawia działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej.

 
 

Opracowano na podstawie: Rozkład materiału i plan dydaktyczny: OBLICZA GEOGRAFII 4, zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

Dział I. Zmiany na mapie politycznej świata

1. Podział polityczny świata

Seterra - aplikacja pomagająca nauczyć się lokalizacji obiektów na mapie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, granica państwa, enklawa, eksklawa, terytorium zależne;
 • wskazuje na mapie państwa o największej i najmniejszej powierzchni;
 • omawia podział terytorialny mórz i oceanów (terminy: morskie wody wewnętrzne, wody terytorialne, wyłączna strefa ekonomiczna);
 • podaje przykłady enklaw, eksklaw i terytoriów zależnych na świecie oraz wskazuje je na mapie;
 • omawia specjalny status Antarktydy;
 • wskazuje na mapie Sudan Południowy i opisuje historię jego utworzenia.

2. Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata

 • wyjaśnia znaczenie terminów: kolonializm, dekolonizacja;
 • wymienia przyczyny rozpadu systemu kolonialnego;
 • wskazuje na mapie obszary kolonialne światowych mocarstw w połowie XX w.;
 • wymienia państwa europejskie, które w połowie XX w. miały posiadłości kolonialne;
 • omawia skutki kolonializmu i dekolonizacji zarówno dla państw metropolitalnych, jak i krajów kolonialnych (np. na ludność i jej kulturę, migracje oraz poziom rozwoju gospodarczego).

3. Integracja i dezintegracja na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: integracja, dezintegracja;
 • omawia wpływ przemian społeczno-ustrojowych po 1989 roku na podział polityczny świata; 
 • wymienia państwa powstałe w Europie po 1989 roku i wskazuje je  na mapie;
 • wymienia przyczyny integracji europejskiej;
 • analizuje pozytywne i negatywne skutki integracji europejskiej;
 • opisuje tendencje dezintegracyjne w Europie na przykładzie Katalonii
 • omawia znaczenie Unii Europejskiej w przemianach społeczno-gospodarczych państw członkowskich.
 • wyjaśnia, na czym polega integracja państwa na płaszczyźnie: politycznej, gospodarczej i militarnej;
 • opisuje działalność ONZ;
 • wymienia najważniejsze organy ONZ (Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat ONZ);
 • wymienia organizacje działające w ramach ONZ (WHO, FAO, UNESCO, UNICEF, Bank Światowy);
 • wymienia wybrane organizacje międzynarodowe, ich członków oraz główne cele działalności (EU, Rada Europy, NATO, CEFTA, OECD, NAFTA, OPEC). 

4. Konflikty międzynarodowe. Terroryzm

 • przedstawia przyczyny i skutki konfliktów na świecie;
 • omawia wpływ konfliktów zbrojnych na społeczeństwo,  zmiany granic państw, gospodarkę oraz zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 • wyjaśnia znaczenie terminu terroryzm;
 • wymienia cechy terroryzmu;
 • opisuje skutki terroryzmu;
 • opisuje wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w. 
 • opisuje ważniejsze konflikty zbrojne na świecie;
 • wskazuje na mapie rejony ważniejszych konfliktów zbrojnych (izraelsko-palestyński, bałkański, w Rwandzie, w Tybecie, w Sudanie).

5. Podstawowe wskaźniki poziomu rozwoju państw

"What Is GDP?" -  film (1:46) wyjaśniający, czym jest GDP (EN)
Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne" - film wyjaśniający przyczyny różnic w poziomie rozwoju gospodarczego (EN + pol. napisy)

 • wymienia czynniki wpływające na rozwój państw;
 • omawia przyczyny zwiększania się dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym państw;
 • wymienia mierniki i wskaźniki wykorzystywane do porównywania rozwoju społeczno-gospodarczego państw;
 • podaje definicję PKB i omawia na podstawie mapy jego zróżnicowanie przestrzenne na świecie;
 • omawia strukturę PKB według trzech głównych sektorów gospodarki;
 • porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego;
 • ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajów;
 • wyjaśnia, czym jest WDB;
 • wyjaśnia, czym jest HDI, i na podstawie mapy opisuje jego przestrzenne zróżnicowanie na świecie;
 • charakteryzuje MPI i na podstawie mapy opisuje jego przestrzenne zróżnicowanie na świecie;
 • porównuje rozmieszczenie krajów o najwyższym HDI oraz najwyższym PKB;
 • wymienia podstawowe cechy ekonomiczne, demograficzne i społeczne państw o różnym poziomie rozwoju.

Dział II. Ludność i osadnictwo

1. Liczba ludności świata i jej zmiany

 • wymienia przyczyny zmian liczby ludności świata​;
 • opisuje zmiany liczby ludności na świecie od początku naszej ery​;
 • wymienia najludniejsze państwa świata i wskazuje je na mapie​;
 • wyjaśnia, czym jest przyrost naturalny​;
 • oblicza współczynniki urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego​;
 • omawia czynniki wpływające na zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie​;
 • wskazuje różnice między wartościami przyrostu naturalnego w krajach o wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego​;
 • podaje przyczyny różnic między wartościami współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w krajach o wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

2. Rozwój demograficzny

https://www.populationpyramid.net/ - Aktualne piramidy wieku i płci dla świata i poszczególnych krajów

 • omawia model przejścia demograficznego (zróżnicowanie współczynnika urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w 5 fazach modelu);
 • ​wymienia przyczyny i skutki eksplozji demograficznej i regresu demograficznego;
 • wyjaśnia znaczenie terminu współczynnik dzietności i omawia jego przestrzenne zróżnicowanie;
 • omawia związek między współczynnikiem dzietności a prostą zastępowalnością pokoleń.
 • charakteryzuje typy demograficzne społeczeństw (młode, zastojowe, stare) na podstawie piramid wieku i płci wybranych państw (Nigerii, Polski, Japonii)​;
 • omawia przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw;
 • analizuje średnią długość trwania życia w wybranych krajach świata​;
 • wyjaśnia znaczenie terminów: współczynnik feminizacji, współczynnik maskulinizacji.

3. Rozmieszczenie ludności na świecie

 • omawia czynniki (przyrodnicze i pozaprzyrodnicze) wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie;​
 • opisuje bariery ograniczające osadnictwo i podaje ich przykłady​;
 • wyjaśnia znaczenie pojęć: ekumena, subekumena, anekumena;​
 • wskazuje na mapie obszary korzystnych i niekorzystnych warunków ​do osadnictwa;​
 • oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia;​
 • wymienia najgęściej zaludnione państwa świata;​
 • wskazuje obszary największej i najmniejszej koncentracji ludności ​na świecie.

4. Migracje

 • wyjaśnia znaczenie terminów: migracje, imigracje, emigracje, reemigracja, repatriacja, saldo migracji, współczynnik salda migracji; ​
 • oblicza współczynnik przyrostu rzeczywistego;​
 • uzasadnia pozytywny wpływ repatriacji na gospodarkę Polski;​
 • wskazuje na mapie przykładowe kraje emigracyjne i kraje imigracyjne; ​
 • analizuje na podstawie mapy przestrzenne zróżnicowanie salda migracji zagranicznych na świecie.
 • opisuje kierunki migracji zagranicznych na świecie;​
 • wyjaśnia przyczyny migracji zagranicznych; ​
 • omawia pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych; ​
 • wymienia skutki napływu imigrantów z Ukrainy do Polski; ​
 • wskazuje różnice między uchodźstwem a migracjami ekonomicznymi;
 • ​opisuje problemy uchodźców w Europie i innych regionach świata. 

5. Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne ludności świata

Apartheid explained - film (3:00) wyjaśniający pojęcie apartheidu w RPA (EN)

 • wymienia odmiany ludzkie i omawia ich rozmieszczenie na świecie;​
 • wyjaśnia znaczenie terminu rasizm;​
 • wyjaśnia, na czym polegała polityka apartheidu w RPA;​
 • wskazuje różnice między narodem a grupą etniczną oraz między mniejszością narodową a mniejszością etniczną;​
 • charakteryzuje państwa o różnej zwartości socjoetnicznej (jednolite narodowościowo i wielonarodowościowe);​
 • opisuje strukturę narodowościową i etniczną ludności Polski;​
 • wskazuje na mapie Polski regiony zamieszkiwane przez największą liczbę przedstawicieli mniejszości narodowych;​
 • omawia zróżnicowanie narodowościowe i etniczne w wybranych krajach (Kongo, Łotwa, Grecja, Japonia);​
 • analizuje problemy państw o różnej zwartości socjoetnicznej.

6a. Zróżnicowanie językowe ludności świata

 • wymienia języki oficjalne (oficjalna "szóstka");
 • ​omawia strukturę językową ludności świata według rodzin językowych (wykres str. 85 w podręczniku)​;
 • wyjaśnia znaczenie terminów: język urzędowy, żywy, wymarły, sztuczny ;
 • wymienia przykłady języków sztucznych;
 • ​przedstawia podział indoeuropejskiej rodziny językowej.

6b. Struktura wykształcenia ludności świata

 • wymienia przykłady alfabetów;
 • wyjaśnia znaczenie terminów: ​analfabetyzm, ​wskaźnik analfabetyzmu, ​wskaźnik skolaryzacji ;
 • omawia poziom analfabetyzmu i skolaryzacji w wybranych państwach;
 • analizuje zróżnicowanie struktury wykształcenia ludności na świecie​
 • opisuje związek między wykształceniem ludności a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

7. Zróżnicowanie religijne ludności świata

 • wyjaśnia znaczenie terminu religia;​
 • omawia strukturę wyznaniową w wybranych państwach (Hiszpania, Afganistan, Słowacja, Polska);​
 • wymienia trzy wielkie religie uniwersalne (chrześcijaństwo, islam, buddyzm);​
 • opisuje wybrane religie (chrześcijaństwo, islam, buddyzm, judaizm, hinduizm) i ich rozmieszczenie na świecie;​
 • opisuje wpływ tych religii na życie człowieka ​i gospodarkę.

8. Kręgi kulturowe

 • wyjaśnia znaczenie terminu kultura;​
 • wymienia kręgi kulturowe na świecie i opisuje wartości wyznawane przez społeczności różnych kręgów;​
 • wskazuje na mapie kręgi kulturowe;​
 • omawia konsekwencje zróżnicowania kulturowego ludności świata;​
 • omawia wkład kręgów kulturowych w dziedzictwo kulturowe ludzkości.

9. Przestrzeń i jej kulturowe postrzeganie przez człowieka - temat fakultatywny

10. Zróżnicowanie narodowościowo-etniczne ludności świata

 • omawia kryteria podziału jednostek osadniczych na wsie i miasta;​
 • wymienia czynniki kształtujące sieć wiejską i miejską;​
 • podaje przyczyny przemian w osadnictwie wiejskim.

11. Urbanizacja

 • wyjaśnia znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji;​przedstawia płaszczyzny urbanizacji;​
 • opisuje fazy urbanizacji i ich przebieg w różnych rejonach świata;​
 • podaje różnice między procesami urbanizacji zachodzącymi w państwach o niskim i wysokim poziomie rozwoju społeczno-​gospodarczego;​
 • analizuje wskaźnik urbanizacji i jego zróżnicowanie na świecie;​
 • wskazuje na mapie państwa i regiony o niskim i wysokim wskaźniku urbanizacji;​
 • omawia przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w Polsce;​
 • analizuje przyczyny i skutki urbanizacji w wybranych regionach świata;​
 • wyjaśnia, na czym polega proces metropolizacji; ​
 • podaje cechy metropolii.

12. Miasta świata

 • opisuje funkcje miast;
 • ​podaje przykłady miast o różnych funkcjach;​
 • wyjaśnia znaczenie terminu megamiasto;​
 • wymienia najludniejsze zespoły miejskie świata i wskazuje je na mapie;​
 • omawia proces tworzenia się megamiast;​
 • opisuje formy zespołów miejskich (aglomeracja monocentrycza, aglomeracja policentryczna, megalopolis);​
 • rozpoznaje formy zespołów miejskich na świecie i w Polsce;​
 • wyjaśnia różnice między megamiastem a megalopolis;​
 • wymienia i wskazuje na mapie największe megalopolis w krajach wysoko rozwiniętych; ​
 • charakteryzuje typy fizjonomiczne miast.

13. Rozwój obszarów wiejskich

 • wyjaśnia znaczenie terminów: obszar wiejski, wieś;​
 • wskazuje na mapie państwa o najmniejszym i największym udziale ludności wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców;​
 • wyjaśnia zależność między udziałem ludności wiejskiej w całkowitej liczbie mieszkańców kraju a jego poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego;​
 • omawia nowe funkcje obszarów wiejskich;​
 • przedstawia czynniki rozwoju obszarów wiejskich;​
 • omawia przyczyny wyludniania się obszarów wiejskich na przykładzie Europy;​
 • wyjaśnia przyczyny depopulacji niektórych wsi w Polsce.

 

Dział III. Sektory gospodarki. Globalizacja

1. Zmiana roli sektorów gospodarki

 • omawia podział gospodarki na sektory;
 • wymienia funkcje poszczególnych sektorów gospodarki; 
 • analizuje na podstawie mapy udział usług w zatrudnieniu i strukturze WDB na świecie;
 • wykazuje związek między strukturą zatrudnienia i strukturą WDB  w wybranych krajach a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
 • omawia zmiany roli sektorów w gospodarce Polski i podaje przyczyny zmian;
 • klasyfikuje działalność gospodarczą według PKD (wystarczy podać przykłady sekcji w każdym z sektorów gospodarki);
 • podaje przykłady zacierania się różnic między sektorem przemysłowym a sektorem usługowym.

2. Globalizacja

 • wyjaśnia znaczenie terminów: globalizacja, indeks globalizacji;
 • przedstawia przejawy globalizacji na płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i politycznej; 
 • wskazuje na mapie kraje o najwyższym i najniższym indeksie globalizacji na świecie; 
 • wymienia przyczyny i skutki globalizacji; 
 • wymienia pozytywne i negatywne skutki globalizacji na przykładzie Polski; 
 • opisuje przestrzenne zróżnicowanie indeksu globalizacji; 
 • omawia wpływ międzynarodowych korporacji na światową gospodarkę; 
 • przedstawia wpływ globalizacji i rozwoju technologii na zatrudnienie.

 

Dział IV. Rolnictwo

1. Czynniki rozwoju rolnictwa

 • opisuje przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa;
 • opisuje pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa;
 • przedstawia podział użytków rolnych (grunty orne, uprawy trwałe, użytki zielone); 
 • przedstawia przyczyny zróżnicowania struktury użytków rolnych w różnych państwach (np. Australia, Czad, Chiny, Czechy, Niemcy, Japonia, Polska); 
 • omawia zmiany w strukturze użytkowania ziemi na świecie w Brazylii i Wielkiej Brytanii;
 • podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków zmian użytkowania ziemi na świecie; 
 • charakteryzuje strukturę użytkowania ziemi w Polsce; 
 • wskazuje regiony w Polsce o wysokim udziale gruntów ornych oraz użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. 

2. Typy rolnictwa i regiony rolnicze

 • opisuje podział rolnictwa ze względu na przeznaczenie produkcji rolnej; 
 • opisuje podział rolnictwa ze względu na intensywność produkcji rolnej;
 • omawia cechy i typy rolnictwa intensywnego oraz rolnictwa ekstensywnego; 
 • charakteryzuje rolnictwo pierwotne, rolnictwo tradycyjne i rolnictwo rynkowe; 
 • wskazuje na mapie i charakteryzuje główne regiony rolnicze świata.

3. Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne

 • przedstawia cechy rolnictwa uprzemysłowionego;  
 • omawia czynniki rozwoju rolnictwa uprzemysłowionego; 
 • przedstawia zasady rolnictwa ekologicznego; 
 • wykazuje różnice między rolnictwem uprzemysłowionym a rolnictwem ekologicznym oraz przedstawia ich wady i zalety; 
 • wskazuje na mapie Europy kraje o największym udziale rolnictwa ekologicznego; 
 • wymienia przyczyny słabego rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce;
 • wyjaśnia znaczenie terminu GMO i wskazuje na mapie państwa, w których dopuszczono uprawy roślin modyfikowanych genetycznie; 
 • przedstawia dylematy związane z wykorzystywaniem roślin modyfikowanych genetycznie. 

4. Główne obszary upraw

 • omawia podział roślin uprawnych oraz przykłady ich zastosowania; 
 • wymienia czynniki wpływające na rozmieszczenie upraw na świecie;
 • opisuje warunki uprawy i wskazuje na mapie główne obszary upraw: ryżu, pszenicy, kukurydzy, jęczmienia i żyta;
 • omawia uprawę roślin strączkowych na świecie, bulwiastych i korzeniowych;
 • omawia uprawę warzyw i owoców na świecie;
 • opisuje uprawę używek na świecie;
 • opisuje warunki uprawy roślin przemysłowych i wymienia ich największych producentów.

5. Główne obszary chowu zwierząt

 • wyjaśnia różnicę między chowem a hodowlą zwierząt;
 • omawia typy chowu zwierząt gospodarskich (pastwiskowy, oborowo-pastwiskowy, oborowy);
 • przedstawia podział zwierząt gospodarskich i kierunki ich chowu;
 • porównuje chów ekstensywny i intensywny;
 • opisuje chów bydła, owiec, trzody chlewnej i drobiu na świecie (wskazuje na mapie główne rejony chowu; podaje przybliżoną wielkość pogłowia; wymienia państwa o największym pogłowiu tych zwierząt); 
 • omawia czynniki wpływające na zróżnicowanie gatunkowe chowu zwierząt gospodarskich na świecie.

6. Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna

 • wyjaśnia różnice między leśnictwem a gospodarką leśną;
 • wymienia funkcje lasów;
 • wskazuje na mapie państwa o największej i najmniejszej lesistości;
 • charakteryzuje główne typy lasów;
 • opisuje przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika lesistości na świecie;
 • przedstawia przykłady rabunkowej i racjonalnego gospodarki leśnej;
 • uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie.

7. Rybactwo

 • wyjaśnia znaczenie terminów: rybactwo, rybołówstwo, akwakultura, marikultura;
 • wymienia najczęściej poławiane gatunki organizmów wodnych;
 • wskazuje na mapie najważniejsze łowiska na świecie;
 • opisuje wielkość połowów i produkcji  akwakulturowej w wybranych krajach;
 • wyjaśnia, czym jest przełowienie.
   

Dział V. Przemysł

1. Czynniki lokalizacji przemysłu

 • wymienia i opisuje czynniki lokalizacji przemysłu na świecie (przyrodnicze, naukowo-techniczne, społeczno-polityczne i behawioralne);
 • omawia przymusową, związaną i swobodną lokalizację przemysłu oraz podaje przykłady;
 • omawia korzyści i niekorzyści aglomeracji;
 • wyjaśnia, na czym polega proces deglomeracji przemysłu;  ​
 • opisuje zmiany roli czynników lokalizacji przemysłu i omawia przyczyny zmian.

2. Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii (high-tech)

 • wymienia działy przemysłu tradycyjnego i przemysłu zaawansowanych technologii; 
 • podaje cechy przemysłu tradycyjnego i przemysłu high-tech; 
 • omawia i porównuje czynniki lokalizacji przemysłu tradycyjnego i high-tech;
 • opisuje zmiany znaczenia czynników lokalizacji przemysłu​; 
 • omawia rozmieszczenie wybranych działów przemysłu tradycyjnego; 
 • wskazuje na mapie główne ośrodki produkcji wyrobów tekstylnych i odzieży oraz produkcji metali;
 • omawia rozmieszczenie przemysłu zaawansowanych technologii na świecie;
 • wskazuje na mapie państwa o największym udziale produktów zaawansowanych technologii w eksporcie artykułów przemysłowych;
 • wymienia ważniejsze ośrodki przemysłu high-tech i wskazuje je na mapie;
 • omawia skutki rozwoju nowoczesnego przemysłu.

3. Zmiany w przemyśle na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminów: industrializacja, dezindustrializacja, reindustrializacja;
 • omawia przyczyny dezindustrializacji;
 • opisuje przebieg i skutki dezindustrializacji;
 • omawia rolę procesów reindustrializacji ​w gospodarce;
 • opisuje przebieg procesów industrializacji, dezindustrializacji i reindustrializacji w Polsce.

4. Obszary koncentracji przemysłu - 2 godz. lekc.

 • wyjaśnia przyczyny koncentracji przemysłu;
 • omawia różnice między ośrodkiem przemysłowym a okręgiem przemysłowym;
 • wymienia rodzaje okręgów przemysłowych (surowcowe, transportowe, wielkomiejskie i poligenetyczne) i podaje ich przykłady na świecie;
 • wskazuje na mapie ważniejsze okręgi przemysłowe i omawia ich rozmieszczenie na świecie (na podstawie mapy w podręczniku str. 227);
 • wskazuje na mapie Polski okręgi przemysłowe;
 • omawia rozmieszczenie ośrodków przemysłowych;
 • opisuje formy koncentracji przemysłu high-tech;
 • omawia czynniki warunkujące powstanie technopolii ​i opisuje wybrane technopolie na świecie;
 • wyjaśnia, czym są klastry, i omawia ich rolę w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

5. Budownictwo

 • wyjaśnia znaczenie terminu budownictwo;
 • omawia czynniki rozwoju budownictwa;
 • przedstawia rolę budownictwa w gospodarce ;
 • analizuje na podstawie mapy udział budownictwa w strukturze zatrudnienia na świecie i w Polsce;
 • prezentuje argumenty przemawiające za potrzebą zharmonizowania stylu budownictwa z istniejącym krajobrazem;
 • przedstawia różne oblicza budownictwa na świecie i w Polsce.

6. Źródła energii i bilans energetyczny

Energetyka wiatrowa - 12-minutowy film prezentujący zalety i wady rozwoju energetyki wiatrowej (projekt Odyssey)
Energetyka wiatrowa - pakiet materiałów dla ucznia i nauczyciela (projekt Odyssey)

 • wymienia nieodnawialne i odnawialne źródła energii;
 • charakteryzuje surowce energetyczne;
 • opisuje na podstawie mapy wydobycie surowców energetycznych na świecie i wskazuje wybrane okręgi surowcowe​;
 • wymienia największych producentów surowców energetycznych  na świecie;
 • omawia skutki rosnącego zapotrzebowania na energię;
 • opisuje odnawialne źródła energii;
 • przedstawia bilans energetyczny świata i jego zmiany w ciągu ostatnich 200 lat;
 • określa udział poszczególnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata;
 • omawia bilans energetyczny Polski;
 • wymienia działania podejmowane na rzecz ograniczenia tempa wzrostu zużycia energi.

7. Produkcja i zużycie energii elektrycznej

 • omawia gospodarcze znaczenie energii elektrycznej;
 • przedstawia wielkość produkcji energii elektrycznej na świecie, jej strukturę oraz głównych producentów i konsumentów energii elektrycznej
 • porównuje na podstawie mapy wielkość produkcji energii elektrycznej przypadającej na jednego mieszkańca w wybranych państwach świata;
 • charakteryzuje energetykę opartą na nieodnawialnych i odnawialnych źródłach energii;
 • wymienia typy elektrowni;
 • przedstawia strukturę produkcji energii elektrycznej według typów elektrowni w Polsce i w wybranych krajach świata;
 • porównuje strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce ze strukturą produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy i świata;
 • charakteryzuje prawidłowości w zakresie zmian udziału źródeł odnawialnych w strukturze zużycia energii;
 • przedstawia związek między strukturą produkcji energii elektrycznej a bezpieczeństwem energetycznym kraju;
 • omawia zalety i wady wybranych typów elektrowni.

8. Energetyka jądrowa

 • omawia rozwój energetyki jądrowej na świecie;
 • wymienia kraje produkujące najwięcej energii jądrowej na świecie;
 • omawia znaczenie energetyki jądrowej na świecie;
 • omawia przyczyny i skutki rozwoju energetyki jądrowej;
 • opisuje plany rozwoju energetyki jądrowej w Polsce;
 • uzasadnia potrzebę społecznej debaty dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.

Dział VI Usługi

6.1. Zróżnicowanie usług na świecie

 • klasyfikuje usługi według różnych systemów:
  • konsumpcyjne, produkcyjne, ogólnospołeczne
  • materialne, niematerialne
  • podstawowe, wyspecjalizowane;
 • omawia zmiany znaczenia usług w zależności od fazy rozwoju cywilizacyjnego; 
 • preindustrialna, industrialna, postindustrialna, informacyjna;
 • porównuje strukturę zatrudnienia w sektorze usługowym w Polsce ze strukturą zatrudnienia w usługach na świecie i w wybranych krajach. 
   

6.2. Transport

 • wymienia rodzaje transportu; 
 • opisuje elementy infrastruktury transportowej;  
 • wymienia przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące rozwój transportu;  
 • opisuje czynniki rozwoju transportu w Polsce. 
   
 • omawia znaczenie transportu: samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego i przesyłowego; 
 • przedstawia wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu;
 • porównuje strukturę przewozów w Polsce ze strukturą przewozów w wybranych krajach; 
 • wyjaśnia znaczenie transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym. 

6.3. Łączność

 • wyjaśnia znaczenie terminu łączność; 
 • przedstawia podział łączności; 
 • omawia miejsce łączności w PKD; 
 • opisuje rozwój łączności;  
 • omawia rozwój telefonii i jej rodzaje; 
 • analizuje na podstawie mapy przestrzenne zróżnicowanie liczby telefonów komórkowych przypadających na 100 mieszkańców na świecie; 
 • omawia rozwój telekomunikacji komputerowej;  
 • analizuje na podstawie mapy dostęp do internetu na świecie; 
 • opisuje znaczenie łączności w światowej gospodarce; 
 • wyjaśnia znaczenie terminów: społeczeństwo informacyjne, wykluczenie cyfrowe; 
 • omawia rolę telekomunikacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

6.4. Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy

 • wymienia przejawy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego; 
 • przedstawia pozytywne i negatywne skutki kształtowania się społeczeństwa informacyjnego; 
 • omawia cechy gospodarki opartej na wiedzy; 
 • przedstawia czynniki wpływające na innowacyjność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy; 
 • omawia znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 
 • wyjaśnia, na czym polega wsparcie udzielane młodym, innowacyjnym przedsiębiorstwom – start-upom przez inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory biznesu. 

6.5. Usługi edukacyjne i finansowe

 • opisuje wpływ edukacji na rozwój społeczny i gospodarczy kraju;
 • wykazuje związek między wydatkami państwa na edukację a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; 
 • wyjaśnia znaczenie kształcenia ustawicznego;
 • wykazuje związek między nakładami na prace badawczo-rozwojowe a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego państwa;
 • wymienia państwa o największych nakładach na działalność badawczo-rozwojową; 
 • omawia znaczenie usług bankowych w rozwoju społeczno-gospodarczym świata;
 • opisuje wpływ usług ubezpieczeniowych na życie człowieka. 

6.6. Handel międzynarodowy

 • wyjaśnia znaczenie terminów: handel międzynarodowy, eksport, import, reeksport, bilans handlowy; 
 • wymienia przedmioty handlu międzynarodowego;
 • omawia cele Światowej Organizacji Handlu;
 • opisuje czynniki wpływające na rozwój handlu międzynarodowego;
 • przedstawia zróżnicowanie struktury towarowej handlu zagranicznego w wybranych państwach.
   
 • omawia rolę usług w handlu międzynarodowym;
 • wyjaśnia, na czym polega przepływ kapitału między państwami;
 • opisuje kierunki międzynarodowej wymiany towarowej;
 • przedstawia znaczenie wymiany handlowej w rozwoju społeczno-gospodarczym świata;
 • omawia miejsce Polski w handlu międzynarodowym;
 • wymienia głównych partnerów handlowych Polski; 
 • opisuje strukturę towarową handlu zagranicznego Polski;
 • wymienia zasady sprawiedliwego handlu i wyjaśnia ich znaczenie.

6.7. Rozwój turystyki na świecie

 • wyjaśnia znaczenie terminu turystyka;
 • przedstawia rodzaje turystyki;
 • omawia rozwój ruchu turystycznego na świecie;
 • przedstawia przyczyny i skutki rozwoju turystyki; 
 • wyjaśnia znaczenie usług turystycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym świata;
 • omawia znaczenie usług turystycznych w polskiej gospodarce.

6.8. Regiony turystyczne świata

 • wymienia czynniki wpływające na atrakcyjność turystyczną;
 • opisuje atrakcyjność turystyczną poszczególnych regionów świata;
 • omawia udział poszczególnych regionów świata w ogólnej liczbie  przyjazdów  turystycznych;
 • przedstawia ograniczenia w rozwoju turystyki;
 • omawia rolę turystyki w światowej gospodarce;
 • wskazuje na mapie kraje o najwyższym udziale turystyki w PKB;
 • omawia znaczenie miejsc świętych dla wyznawców poszczególnych religii;
 • wskazuje na mapie najważniejsze miejsca pielgrzymkowe na świecie; 
 • wskazuje na mapie ważniejsze ośrodki pielgrzymkowe w Polsce.
   

Dział VII Wpływ człowieka na środowisko

7.1. Konflikt w relacji człowiek - środowisko przyrodnicze

7.2. Wpływ działalności człowieka na atmosferę

"What is the Greenhouse Effect?" - 2,5 minutowy film w jęz. angielskim wyjaśniający mechanizm działałania efektu cieplarnianego
"Co z dziurą ozonową" - film (9 min.) z cyklu "Nauka to lubię" Tomasza Rożka

7.3. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę

Arctic Sea Ice Reaches 2021 Minimum Extent - animacja obrazująca zmiany zasięgu lodu w Arktyce

7.4. Wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze

7.5. Wpływ działalności górniczej na środowisko przyrodnicze

7.6. Wpływ transportu i turystyki na środowisko przyrodnicze

7.7. Krajobraz kulturowy i jego ochrona

7.8. Rewitalizacja i działania proekologiczne

„Jak segregowane są odpady" - film (4:51) nt. segrowania odpadów w firmie Lekaro
„Jak wygląda praca w sortowni odpadów" - reportaż (11:45) z pracy w sortowni
„Jak Szwedzi zamieniają odpady w złoto" - fim (8:00) o wzorcowej gospodarce odpadami

Opracowano na podstawie: Rozkład materiału i plan dydaktyczny: OBLICZA GEOGRAFII 2, zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era