Geografia - klasy 2 - poziom rozszerzony - treści

Dział I Zmiany na mapie politycznej

1.1. Podział polityczny świata
Seterra - aplikacja pomagająca nauczyć się lokalizacji obiektów na mapie

1.2. Wpływ dekolonizacji na współczesny obraz świata

1.3. Integracja i dezintegracja na świecie

1.4. Konflikty zbrojne. Terroryzm

1.5. Podstawowe wskaźniki rozwoju krajów
Obejrzyj film "What Is GDP?" https://youtu.be/hBqWRayc1kE 
Obejrzyj film "Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne" https://www.youtube.com/watch?v=yC8EvcxeBHg 

Dział II Ludność i osadnictwo

2.1. Liczba ludności świata i jej zmiany

2.2. Rozwój demograficzny
https://www.populationpyramid.net/ - Aktualne piramidy wieku i płci dla świata i poszczególnych krajów

2.3. Rozmieszczenie ludności na świecie

2.4. Migracje

2.5. Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne ludności świata
Apartheid explained - 3 min. film w wersji angielskiej wyjaśniający pojęcie apartheidu w RPA

2.6. Struktura językowa i struktura wykształcenia ludności świata

2.7. Zróżnicowanie religijne ludności świata

2.8. Kręgi kulturowe

2.9. Przestrzeń i jej kulturowe postrzeganie przez człowieka

2.10. Rozwój sieci osadniczej na świecie

2.11. Urbanizacja

2.12. Miasta świata

2.13. Rozwój obszarów wiejskich

Dział III Sektory gospodarki. Globalizacja

3.1. Zmiany roli sektorów gospodarki

3.2. Globalizacja

Dział IV Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo

4.1. Czynniki rozwoju rolnictwa

4.2. Typy rolnictwa i regiony rolnicze

4.3. Rolnictwo uprzemysłowione i rolnictwo ekologiczne

4.4. Główne obszary upraw

4.5. Główne obszary chowu zwierząt

4.6. Lasy na Ziemi. Gospodarka leśna

4.7. Rybactwo

Dział V Przemysł

5.1. Czynniki lokalizacji przemysłu

5.2. Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii

5.3. Zmiany w przemyśle na świecie

5.4. Obszary koncentracji przemysłu

5.5. Budownictwo

5.6. Źródła energii i bilans energetyczny
Energetyka wiatrowa - 12-minutowy film prezentujący zalety i wady rozwoju energetyki wiatrowej (projekt Odyssey)
Energetyka wiatrowa - pakiet materiałów dla ucznia i nauczyciela (projekt Odyssey)

5.7. Produkcja i zużycie energii elektrycznej

5.8. Energetyka jądrowa

Dział VI Usługi

6.1. Zróżnicowanie usług na świecie

6.2. Transport

6.3. Łączność

6.4. Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka oparta na wiedzy

6.5. Usługi edukacyjne i finansowe

6.6. Handel międzynarodowy

6.7. Rozwój turystyki na świecie

6.8. Regiony turystyczne świata

Dział VII Wpływ człowieka na środowisko

7.1. Konflikt w relacji człowiek - środowisko przyrodnicze

7.2. Wpływ działalności człowieka na atmosferę
"What is the Greenhouse Effect?" - 2,5 minutowy film w jęz. angielskim wyjaśniający mechanizm działałania efektu cieplarnianego
"Co z dziurą ozonową" - film (9 min.) z cyklu "Nauka to lubię" Tomasza Rożka

7.3. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę

7.4. Wpływ działalności rolniczej na środowisko przyrodnicze

7.5. Wpływ działalności górniczej na środowisko przyrodnicze

7.6. Wpływ transportu i turystyki na środowisko przyrodnicze

7.7. Krajobraz kulturowy i jego ochrona

7.8. Rewitalizacja i działania proekologiczne
„Jak segregowane są odpady" - film (4:51) nt. segrowania odpadów w firmie Lekaro
„Jak wygląda praca w sortowni odpadów" - reportaż (11:45) z pracy w sortowni
„Jak Szwedzi zamieniają odpady w złoto" - fim (8:00) o wzorcowej gospodarce odpadami