Geografia dla klasy 8 szkoły podstawowej

Dział I. Azja

Temat 1. Azja jako kontynent kontrastów geograficznych

Temat 2. Kultura ryżu w klimacie monsunowym

Temat 3. Pacyficzny pierścień ognia

Temat 4. Japonia

Ignacy z Japonii o Japonii - film (8:47), w którym młody Japończyk, Ignacy pięknym polskim językiem wprowadza widza w świat Japonii

Temat 5. Chiny

Temat 6. Indie

Temat 7. Bliski Wschód

Dział II. Afryka

Temat 9. Afryka na mapie

Temat 10. Zróżnicowanie klimatyczne Afryki

Temat 11. Gospodarowanie w strefie suchej

Temat 12. Na wakacje do Kenii

Temat 13. Rolnictwo w Afryce

 • wskazuje na mapie strefy klimatyczne Afryki:
  • równikowa (typ: wybitnie wilgotny)
  • równikowa (typ podrównikowy z porą deszczową i porą suchą)
  • zwrotnikowa
  • podzwrotnikowa
 • charakteryzuje klimat w poszczególnych strefach; 
 • wymienia nazwy roślin uprawnych Afryki charakterystyczne dla poszczególnych stref;
 • opisuje różne sposoby gospodarowania w Afryce (rolnictwo kopieniacze, żarowo-odłogowe, plantacyjne);
 • opisuje, na czym polegają zmiany w rolnictwie Afryki (innowacyjne rolnictwo).

Temat 14. Głód i niedożywienie

 • wyjaśnia, czym jest głód i niedożywienia oraz  głód utajony;
 • wymienia przyczyny głodu w Afryce;
 • opisuje skutki głodu i niedożywienia ludności Afryki;
 • wskazuje regiony głodu i niedożywienia w Afryce;
 • przedstawia sposoby rozwiązania problemu głodu i niedożywienia oraz ocenia ich skuteczność (pomoc doraźna, pomoc długofalowa);
 • ocenia wpływ „zielonej rewolucji” na poprawę warunków życia mieszkańców Afryki.

Temat 15. Różne oblicza Afryki

 • wymienia główne zasoby naturalne Afryki (drewno, ropa naftowa, rudy kobaltu, rudy cynku, rudy ołowiu, węgiel kamienny, złoto, diamenty, srebro, rudy uranu, rudy chromu);
 • wyjaśnia, dlaczego duże zasoby naturalne Afryki nie przekładają się na poprawę zamożności jej mieszkańców;
 • wymienia mocne strony Afryki, które mogą stać się podstawą rozwoju tego kontynentu;
 • wymienia słabe strony Afryki, które utrudniają rozwój gospodarczy;
 • opisuje, na przykładzie Ugandy, rolę edukacji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Dział III. Ameryka

Temat 17. Ameryka na mapie

 • wskazuje na mapie wybrane półwyspy (Alaska, Labrador, Kalifornijski, Floryda, Jukatan), wyspy (Grenlandia, Ziemia Baffina, Bahamy, Wielkie Antyle, Małe Antyle, Galapagos, Falklandy), morza (Sargassowe, Karaibskie, Baffina, Beauforta), zatoki (Hudsona, Meksykańska), niziny (Zatokowa, Atlantycka, Orinoko, Amazonki, La Platy), wyżyny (Wielkie Równiny, Meksykańska, Gujańska, Brazylijska, Patagońska); góry ( Kordyliery, Apallachy, Andy);
 • opisuje klimat Ameryki Północnej i Południowej (strefy klimatyczne, wpływ prądów morskich, ukształtowania terenu oraz odległości od mórz i oceanów na klimat);
 • wskazuje na mapie główne rzeki (Mackenzie, Rz. św. Wawrzyńca, Missisipi, Orinoko, Amazonka, Parana).

Temat 18. Kanada. Lasy i Wielkie Równiny

 • wskazuje na mapie zasięg lasów i prerii (stepów) w Kanadzie;
 • opisuje wpływ prądów morskich (Alaski, Labradorskiego i Zatokowego) na przesunięcie (na północ lub na południe) granicy występowania lasów;
 • wskazuje przyczyny przekształcenia większości prerii w obszary rolnicze; 
 • przedstawia historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa i gospodarki leśnej w Kanadzie;
 • porównuje dwa obszary Kanady: Wielkie Równiny oraz obszar wzdłuż rzeki św. Wawrzyńca (naturalna roślinność, gleby, gospodarka rolna).

Temat 19. Wielkie kataklizmy klimatyczne

Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce. Wielkie kataklizmy klimatyczne - film 

 • wyjaśnia, jak powstaje cyklon tropikalny (huragan, tajfun), a jak tornado; 
 • określa warunki niezbędne do uformowania się cyklonu tropikalnego;
 • wymienia skutki powodowane przez huragany i tornada;
 • wskazuje na mapie obszary występowania cyklonów tropikalnych i tornad (np. Aleja Tornad w USA);
 • wymienia przyczyny i skutki katastrofalnych powodzi;
 • przedstawia przykłady działalności człowieka, która przyczynia się do powstawania powodzi;
 • podaje przykłady działań przeciwdziałającym negatywnym skutkom powodzi. 

Temat 20. Amazonia

 • Wymień

Temat 21. Rdzenni mieszkańcy Ameryki

 • Wyjaśnij

Temat 22. Wielkie miasta półkuli zachodniej

What is a Megalopolis?

 • Wymień

Temat 23. Potęga gospodarcza świata - Stany Zjednoczone

 • Wymień 

 

Dział IV. Australia i Oceania. Obszary okołobiegunowe

Temat 25. Australia na mapie

„Australia i Oceania" - film (25:04) do lekcji o najmniejszym kontynencie świata